Jest to blog tematyczny, odnoszący się do problemu znienawidzonego przez prawie wszystkich studentów: pisania pracy magisterskiej.
Kategorie: Wszystkie | artykuły | poradniki | techniczne
RSS
piątek, 16 października 2009
Harmonogram realizacji zadań

Dobrym pomysłem przy pisaniu pracy magisterskiej jest przygotowanie harmonogramu realizacji zadań. Chodzi na przykład o określenie, do kiedy przygotujemy część teoretyczną, do kiedy badawczą, kiedy będzie gotowa wersja robocza pracy itp. Nie tylko określa on co kiedy zrobimy, ale również systematyzuje nasze dokonania.

Nie bez znaczenia jest także wątek psychologiczny, dzięki niemu nie mamy poczucia, że nad niczym nie panujemy i na pewno nie zdążymy napisać naszej pracy. Poczucie bezsilności prędzej lub później dopada każdego magistranta. Nie jest to coś czego należy się wstydzić, ale trzeba być na to przygotowanym. Można to zrobić właśnie poprzez harmonogram i konsekwentne trzymanie się przyjętego planu.

Drobne poprawki w harmonogramie są dopuszczalne. Jednak już wtedy kiedy go piszemy musimy wziąć pod uwagę nasze realne możliwości. Jeśli jesteśmy pewni, że przez miesiąc nie damy sobie rady z częścią teoretyczną to nie planujmy, że właśnie tak zrobimy. To nie ma sensu. Zamiast się motywować, tylko pogłębisz depresję gdy Ci się nie uda.

Zatem harmonogram ma być:

1)      Możliwie najbardziej dokładny.

2)      Możliwie najbardziej szczegółowy.

3)      Absolutnie realny.

I nie wolno się załamywać, gdy nie uda się zrealizować tego co zamierzaliśmy, po prostu należy wprowadzić drobne poprawki.

12:29, praca-magisterska , artykuły
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 12 października 2009
Jak dobrać literaturę

Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż wybór odpowiedniej literatury. To przecież banalne. Należy iść do biblioteki, wyszukać kilka książek, które dotyczą naszego problemu i sprawa załatwiona. Tymczasem nic bardziej mylnego.

Na początku oczywiście możemy czytać wszystko co nam wpadnie w ręce, po to aby rozeznać się w danej problematyce, jednak pisanie z tego pracy magisterskiej to już inna bajka. Wymóg metodologiczny jest taki aby w bibliografii umieszczać to z czego się korzystało. Doradzam jednak pewną ostrożność. A jeśli chodzi o przypisy to nawet daleko idącą ostrożność, gdyż recenzent patrzy także na źródła Naszej wiedzy.

Wydano wiele, niekoniecznie dobrej jakości. Wbrew powszechnemu założeniu, nie należy zbyt mocno ufać słowu pisanemu. A jeszcze mniej jego autorowi. Być może jest nim osoba podobnie zdezorientowana jak my, która jednak przeczytała kilka książek i poskładała je do kupy (że się tak wulgarnie! i prostacko wyrażę).

Zatem co robić? Pewnym wyznacznikiem jest tytuł naukowy. Jeśli autor jest profesorem, to prawdopodobieństwo napisania przez niego głupoty maleje. Jeśli jest do tego profesorem specjalizującym się właśnie w tej dziedzinie, to jesteśmy prawie w domu. Najprościej to sprawdzić w Internecie, w końcu po co jest Wikipedia.

No dobrze, ale jak nie jest profesorem, lub jest ich tylu, że trudno wybrać? Tutaj dochodzimy do sedna. Do najprostszego i najskuteczniejszego sposobu wyboru literatury. Przeglądając książki dotyczące interesującego nas zagadnienia patrzmy na przypisy i bibliografię.

Autorzy, którzy są autorytetami w danej dziedzinie są najczęściej cytowani. Najczęściej podaje się ich jako źródło. Jeśli w kilku książkach występuje w przypisach jakaś konkretna pozycja lub konkretny autor, to stanowczo warto mu się przyjrzeć. Nie musisz przecież, a nawet nie powinieneś, cytować kogoś kto interpretuje, lepiej samemu dojść do pierwotnego tekstu, gdyż wartość naukowa Twojej pracy rośnie, a Ty postrzegany jesteś jako osoba kompetentna, która zna się na rzeczy.

00:58, praca-magisterska , artykuły
Link Komentarze (1) »
piątek, 02 października 2009
Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej

Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiejKażda praca badawcza powinna zawierać rozdział metodologiczny. Dowodzi on wiedzy studenta piszącego pracę, a także umożliwia dokładne określenie tego czym chcemy się zająć, jakie zjawisko przebadać, w jakim celu, z wykorzystaniem jakich narzędzi, jakie hipotezy chcemy zweryfikować. Nie jest ważne czy wspominałeś o tym wcześniej, np. we wstępie. W rozdziale metodologicznym możesz to powtórzyć i dodatkowo rozbudować. Rozdział metodologiczny pisze się z punktu widzenia osoby, która już przeprowadziła badanie.


Gdzie umieścić rozdział metodologiczny

Pracę magisterską można podzielić na dwie części: część teoretyczną i część empiryczną. Niekoniecznie musi się to odbywać w sensie fizycznym, czyli w ten sposób, że napiszemy „Część I”, „Część II”. Wystarczy, że na przykład podzielimy pracę magisterską w ten sposób: w rozdziale I – teoria, w rozdziale II – podstawy metodologiczne, rozdział III – analiza materiału.

W pierwszej części przedstawia się teorię dotyczącą danego zjawiska, które chcemy przebadać, czyli to co napisano do tej pory na ten temat. Można również, np. odnieść się do paradygmatu, przytoczyć jakieś akty prawne (chyba, że to właśnie one stanowią przedmiot badania) itp.

Natomiast część drugą, empiryczną (badawczą) zaczynamy od rozdziału metodologicznego. Następnie, w kolejnych rozdziałach opisujemy zgromadzony materiał. Co ciekawe zgromadzony materiał można podzielić na kilka sposobów, np. pod względem problemowym, według hipotez, albo według metod, zależy to w znacznej mierze od promotora i jego wymagań.


W rozdziale metodologicznym powinny zostać określone:

 1. przedmiot i cel badań,
 2. problem (problemy) badawczy,
 3. hipotezy, zmienne, wskaźniki,
 4. metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze,
 5. organizacja, obszar badań.


 1. Przedmiot i cel badań

  Przedmiot badania to inaczej to, co chcemy badać. Przedmiotem badania może być, np. grupa studentów działających w kole naukowym, czy też środowisko górników, itp. Natomiast celem badawczym jest to, co mamy zamiar osiągnąć przez realizację naszych badań.

  Można to ująć na przykład tak: „Przedmiotem badania jest mówiąc najogólniej środowisko pracowników administracji średniego szczebla w spółce KGHM. Celem natomiast poznanianie tego środowiska, w celu zdiagnozowania źródeł oporu wobec zmian wprowadzonych w organizacji. Badanie ma odpowiedzieć na następujące pytania:...”.

 2. Problem (problemy) badawczy

  Problem badawczym może być praktycznie wszystko. Jest on na ogół (ale nie zawsze) sformułowany jako pytanie, odnoszące się do sedna naszej pracy magisterskiej, np. „jakie są przyczyny...?”, „dlaczego miało miejsce...?”, „czy zjawisko... jest powiązane z...?”. Obok problemu głównego mogą zostać określone problemy szczegółowe, które stanowią jego rozwinięcie.

  Dobrze jest jeśli nasz problem badawczy pokrywa się z problemem społecznym. Przez problem społeczny należy rozumieć zjawisko uznawane za niepożądane, które spotyka się z krytyczną oceną znacznej liczby ludzi, a ponadto wydaje im się ono możliwe do przezwyciężenia przez zbiorowe działanie (por. Sztumski 2005: 43).


 3. Hipotezy, zmienne, wskaźniki

  Hipoteza badawcza jest to propozycja odpowiedzi na zadane pytanie, wynikające z problemu badawczego, jest propozycją twierdzenia naukowego. Musi być sprawdzalna. Wyraża się ją w postaci związku pomiędzy zmienną zależną, a zmienną niezależną.

  Najprostszym sposobem sformułowania hipotez jest wyprowadzenie ich z przyjętej teorii. Badanie będzie wtedy prowadziło do jej potwierdzenia, bądź falsyfikacji. Najczęściej występuje jedna hipoteza główna i wynikające z niej hipotezy szczegółowe. Jest to związane z problemem badawczym.

  Hipoteza może mieć postać, np.
  Jeśli zajdzie a, to zajdzie b.

  W powyższym przykładzie "a" będzie zmienną niezależną, a "b" zmienną zależną (zależy od wystąpienia "a", to właśnie ją chcemy wyjaśnić).

  Zmienne mogą przyjmować różne wartości, np. dla zmiennej płeć będzie to: kobieta i mężczyzna, dla zmiennej poglądy polityczne: prawicowe, lewicowe, centrowe. To właśnie te wartości tworzą wskaźniki.


 4. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze

  Należy określić jakich metod, technik i narzędzi badawczych zamierzamy użyć. Metoda to odpowiedz na pytanie jak rozwiązać dany problem, natomiast technika to sposób zbierania danych. Narzędziami badawczymi mogą być np. kwestionariusz ankiety, dyktafon, kamera itp. Poniżej znajduje się fragment takiego podrozdziału:

  „W następnej kolejności odbyła się obserwacja uczestnicząca jawna w firmie XXX. Obserwacja uczestnicząca jawna, jest to metoda zbierania danych, w której badacz staje się członkiem grupy, którą chce badać i nie ukrywa, w jakim celu przybył do grupy (por. Frankfort-Nachmias 2001: 300-303). Obserwację przeprowadzono w celu zdiagnozowania podstawowych problemów firmy, atmosfery społecznej i nastrojów w dobie zmian, jakie rozgrywają się w firmie, a jakie mogą mieć wpływ na sytuację oporu. Obserwacja trwała 5 dni i umożliwiła poznanie środowiska XXX, zarówno od strony administracyjnej, jak również pracowniczej.

  Całość badania zamknął wywiad fokusowy, czyli spotkanie kilku osób w celu przeprowadzenia moderowanej dyskusji na pewien temat. Stwarza on możliwość przeprowadzenia badań w bezpośrednim kontakcie z osobami, które chcemy zrozumieć (por. Babbie 2007: 330-331). Wywiad został przeprowadzony z (...)”.


 5. Organizacja, obszar badań

  W dobrym tonie jest napisać parę słów na temat obszaru badań, tego gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały przeprowadzone. Należy zawrzeć informację jakiej grupy dotyczyły badania, jej składu i liczebności, w jakich warunkach badanie było prowadzone.


Każdy z wymienionych wyżej podpunktów może stanowić oddzielny podrozdział naszego rozdziału metodologicznego. Pomimo wymogu proporcjonalności rozdziałów i podrozdziałów, rozdział metodologiczny można z tego wykluczyć. Trudno jest pisać o czymś co jest celem badawczym przez np. cztery strony. W tym wypadku wystarczy nawet i pół.


Zob. podobne:

Projekt badań (etapy)


BIBLIOGRAFIA

 1. Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Churchill, G. A. 2002. Badania marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Kaszyńska, A. 2008. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską? Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.
 4. Sztumski, J. 2005. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe.
 5. Węglińska, M. 2005. Jak pisać pracę magisterską?. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 6. Zenderowski, R. Technika pisania prac magisterskich. Warszawa: CeDeWu.

 

Artykuł z witryny www.mojasocjologia.pl

12:59, praca-magisterska , artykuły
Link Komentarze (1) »
niedziela, 27 września 2009
Plan pracy (spis treści)

Plan pracy (spis treści)

Plan pracy stanowi konkretyzację tytułu i tematu pracy magisterskiej. Mówi o jej zawartości merytorycznej. W praktyce występuje w postaci „spisu treści”. Plan pracy powinien spełniać kilka wymogów, zarówno pod względem kolejności, jak i logiki wywodu.

 

W pracy magisterskiej występuje następująca kolejność elementów:

 

 1. strona tytułowa
 2. spis treści
 3. wstęp/wprowadzenie
 4. rozdziały/podrozdziały/paragrafy – można także zastosować podział na „części” lub na „sekcje” (kolejność rozdziałów: a. rozdziały teoretyczne, b. rozdział metodologiczny, c. rozdziały badawcze)
 5. zakończenie/podsumowanie
 6. bibliografia
 7. wykaz tabel
 8. streszczenie
 9. aneks

 

 Link do ogólnego wzoru spisu treści:

http://www.pracamagisterska.net/spis-tresci-plan-pracy/

 

 Jeśli zaś chodzi o logikę wywodu, to należy dbać o to, aby:

 

 • Tytuł rozdziału/podrozdziału nie pokrywał się z tytułem pracy, bowiem wszystkie inne będą nie na temat.
 • Plan pracy był kompletny, czyli żeby nie zabrakło istotnych składników, które zapowiedzieliśmy w tytule.
 • Nie należy omawiać jednego problemu kilka razy.
 • Rozdziały/podrozdziały powinny wynikać w logiczny sposób z poprzednich.
 • Praca magisterska powinna mieć więcej niż dwa rozdziały.
 • Niedopuszczalne jest sytuacja, gdy rozdział ma tylko jeden podrozdział.
 • Objętość poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów powinna być podobna. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy np. więcej miejsca zajmuje rozdział dotyczący wniosków z naszych badań, niż rozdział dotyczący teorii, ale nigdy w drugą stronę.
20:56, praca-magisterska , artykuły
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 20 września 2009
Jak sformułować tytuł pracy magisterskiej?

Jak sformułować tytuł pracy magisterskiej?


Tytuł jest to pewna informacja zawarta na pierwszej stronie pracy magisterskiej, dotycząca jej zawartości. Stanowi on wizytówkę danej pracy magisterskiej i w dużej mierze decyduje, czy ktoś zechce po nią sięgnąć. Nie muszę chyba dodawać, że w związku z powyższym tytuł musi być w najwyższym stopniu przemyślany. Nie może o wyborze tytułu decydować przypadek.


Tytuł pracy magisterskiej musi spełniać kilka mniej lub bardziej formalnych wymogów:

 

 1. Musi precyzyjnie określać to, co znajduje się w pracy magisterskiej
  Nie można dopuścić do sytuacji, gdy tytuł nie odpowiada poruszanej problematyce, gdyż od razu pojawia się zarzut, że praca jest „nie na temat”. Tytuł powinien określać zakres rzeczowy (co badamy?), przestrzenny (gdzie?) i czasowy (kiedy?) naszej pracy, jednak nie jest to zbyt surowo wymagane, gdyż informacje te można również z powodzeniem zawrzeć we wstępie.

 2. Musi być krótki
  Oznacza to, że nie należy pisać ponad miarę, rozwodzić się nad jakimś zagadnieniem. Nawet pierwszy wymóg, czyli precyzja, nie rekompensuje nudziarstwa. Nie wspominając o tym, że za długi tytuł trudno zapamiętać. Ciekawe czy chciałbyś, żeby w momencie gdy staniesz przed komisją okazało się, że sam go nie pamiętasz?

 3. Ważny jest aspekt marketingowy
  Nie znajduję lepszego określenia dla tego punktu. Chodzi w nim o to, żeby tytuł pracy był ciekawy, sformułowany w taki sposób, aby zachęcić do sięgnięcia po daną pozycję. Musi zaintrygować odbiorcę. Wczuj się w sytuację sprzedawcy, który chce zareklamować swój produkt. Tytuł powinien stanowić pewnego rodzaju obietnicę, że nie pożałuje ten, kto zechce bliżej przyjrzeć się naszemu dziełu.

 4. Unikaj pojęć wieloznacznych
  Takie słowa jak: wolność, równość brzmią co prawda dumnie i prawdopodobne jest, że skłoniłby kogoś do zapoznania się z naszą pracą magisterską. Jednak tak naprawdę nie będzie wiadomo o czym piszemy. Samo dojście do tego, o co nam chodzi pochłonie rozdział albo i dwa, a to najlepsza droga, żeby recenzent nas nie polubił. Pozostaje jeszcze sprawa niewygodnych pytań na obronie, których z pewnością wolisz uniknąć.

 5. Nie powielaj
  Jeśli uważasz, że tytuł „Bezrobocie w Polsce” jest dobrym pomysłem, bo wiele napisano na ten temat, nie będziesz miał problemu z literaturą, badaniami itp. to jesteś w wielkim błędzie. A więc: „dlaczego nie”?! Otóż dlatego, że tytuł ten jest zbyt ogólny. Bogactwo materiałów Cię dosłownie i w przenośni przydusi. Myślisz, że możesz wybrać jedno, a inne rzeczy pominąć? Niby tak, ale wtedy musisz wiedzieć, dlaczego wybrałeś właśnie to, a wszystko inne pominąłeś. W ten sposób sam siebie wystawiasz na strzał. Poza tym, dochodzi jeszcze ważniejsza sprawa – na ten temat napisano już tyle, że nikt nie chce o tym czytać. Nie twierdzę, żeby nie pisać o bezrobociu, co to to nie. Posiada ono wiele interesujących aspektów, ale trzeba je wydobyć, umiejętnie sformułować tytuł, koncentrując się na wąskim wycinku rzeczywistości, którym zamierzamy się zająć.


Wszystko co zostało wyżej napisane nie stanowi sztywnych wytycznych, stosowanych przy formułowaniu tytułu pracy magisterskiej, bowiem trudno o takie niezmienne reguły. Twój promotor może zwracać uwagę na określenie zakresu w tytule lub nie. Jednak żeby praca magisterska prezentowała odpowiedni poziom, powinieneś wziąć powyższe wskazówki pod rozwagę.

artykuł ze strony www.mojasocjologia.pl

12:34, praca-magisterska
Link Komentarze (2) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5
Polecane strony:
www.jaknapisac.com
www.mojasocjologia.pl

Top 24 - Katalog Dobrych Stron