Jest to blog tematyczny, odnoszący się do problemu znienawidzonego przez prawie wszystkich studentów: pisania pracy magisterskiej.
Kategorie: Wszystkie | artykuły | poradniki | techniczne
RSS
środa, 16 września 2015
Metody badań społecznych

Jeśli przygotowujesz pracę magisterską, musisz znać podstawowe metody badawcze dyscypliny, którą reprezentujesz. W tym artykule zostaną wskazane tylko te metody badawcze, które są stosowane w obszarze nauk społecznych. 

Jedną z najbardziej popularnych jest ankieta. Badanie tego typu polega na przygotowaniu kwestionariusza ankiety z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Kwestionariusz ten rozdaje się badanym do samodzielnego wypełnienia. Ankieter (o ile jest obecny) ma za zadanie jedynie monitorować proces wypełniania ankiety.

Inną często spotykaną metodą badań jest wywiad. Może być ustrukturyzowany lub częściowo ustrukturyzowany. Różnicę robi tutaj kwestionariusz - jest on bardzo szczegółowy albo jedynie ogólnie wskazuje kierunek lub kierunki dyskusji. Dość ciekawym wariantem wywiadu jest wywiad fokusowy. Polega on na przeprowadzeniu rozmowy z grupą osób, które komunikują się między sobą.

Badacze społeczni sięgają też po obserwację. Jeśli jest to obserwacja uczestnicząca, badacz uczestniczy w życiu obserwowanej zbiorowości. W przypadku obserwacji nieuczestniczącej obserwuje jej funkcjonowanie z zewnątrz. Może to robić w sposób jawny lub niejawny.

Jeśli chcesz więcej poczytać o metodach badań w naukach społecznych, zajrzyj na stronę mojasocjologia.pl do działu "Metodologia".

16:06, praca-magisterska , artykuły
Link Dodaj komentarz »
środa, 28 kwietnia 2010
Darmowy poradnik

Darmowy, "Internetowy Poradnik" online:

http://www.pracamagisterska.net

 

12:24, praca-magisterska , poradniki
Link Komentarze (10) »
środa, 14 kwietnia 2010
Odsyłacze

Miejsce dla odsyłacza do przypisu dotyczącego pojedynczego wyrazu jest dosyć zdroworozsądkowe. Należy go umieścić bezpośrednio po tym wyrazie, a przed znakiem interpunkcyjnym.

 

Również odsyłacz odnoszący się do dłuższego fragmentu tekstu, całych zdań lub równoważników zdań umieszcza się przed kropką, np.

Występuje w przypadku poglądów lewicowych1.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zdanie kończy się skrótem zakończonym kropką (np. „itd.”). Wtedy odsyłacz należy wstawić po kropce.

 

Gdy zdanie kończy pytajnik lub wykrzyknik odsyłacz znajduje się po nim, np.

Co robisz!1

 

Jeśli jednak dotyczy on konkretnego wyrazu to może być przed pytajnikiem lub wykrzyknikiem, np.

Co robisz1!

19:19, praca-magisterska , techniczne
Link Komentarze (5) »
poniedziałek, 08 lutego 2010
Przypisy cz. 2

Umiejscowienie


W pracy magisterskiej przypisy najczęściej umieszcza się na dole każdej strony.

Poza tym można umieścić je w tekście, ten sposób jest nazywany systemem harwardzkim.

Znacznie mniej popularne (ze względu na mniejszą przejrzystość) jest umieszczanie przypisów na końcu całej pracy magisterskiej lub na końcu każdego rozdziału.

 

Rodzaje przypisów (biorąc pod uwagę źródło):


1. prace autorskie, np.
1 S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 56.


2. artykuł w pracy zbiorowej, np.
1 E. Wnuk-Lipiński, Zmiana systemowa, [w:] E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (red.), Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001, s. 21.


3. słowniki, encyklopedie – tutaj nie podaje się żadnego autora, np.
1 Słownik języka polskiego, t.1, Warszawa 1978.


4. gazety, czasopisma, np.
1 A. Czaja, Pionierski projekt opieki nad dziećmi dla pracujących i bezrobotnych, "Gazeta Wyborcza" 2007 nr 10, s. 2.


5. Internet, np.
1 Krupa B., Walka młodych – manifest V,
www.sma.pl/walka (06.12.2002).


6. dokumenty urzędowe, akty prawne, np.
1 Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 roku, Dz. U. 1982 nr 13, poz. 98.


7. wywiady, np.
1 Grochowiak M. (w rozmowie z L. Łukaszewiczem), Europa przyszłości to Europa narodów, „Przegląd Polityczny” 2000 nr 2, s. 211-228.

20:13, praca-magisterska , artykuły
Link Komentarze (2) »
niedziela, 13 grudnia 2009
Przypisy cz. 1

Uwagi ogólne do przypisów:

1. Najważniejszą zasadą  jest konsekwentne stosowanie raz wybranego sposobu.

2. Nie należy w nich umieszczać niczego, co nie dotyczy naszej pracy.

3. Przypis zaczyna się z dużej litery i kończy kropką.

4. Tytuły podaje się bez cudzysłowów.

5. Jeśli podajemy nazwę wydawnictwa, to czynimy to za każdym razem, a nie w sposób wybiórczy.

6. Kilka pozycji, w obrębie jednego przypisu oddziela się średnikiem.

 

Rodzaje przypisów:

1. przypis zwykły, np.
1 S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 56.

2. przypis polemiczny - stosowany gdy przekształcamy myśl autora lub prowadzimy z nim polemikę, np.
1 Por. M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.

3. przypis polemiczny rozszerzony – przeprowadzamy dyskusję z innymi poglądami i wskazujemy tekst będący źródłem polemiki, np.
1 Można mieć poważne i uzasadnione zastrzeżenia do tekstu M. Fuszary, która nie wzięła pod uwagę… Por. M. Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa 2007, s. 23-25.

4. przypis odsyłający – odsyła się czytelnika do innych opracować lub fragmentów swojej pracy, w celu odnalezienia dokładniejszych informacji, np.
1 Zob. S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 56.
1 Zob. Aneks, s. XX.

18:30, praca-magisterska , artykuły
Link Komentarze (2) »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5
Polecane strony:
www.jaknapisac.com
www.mojasocjologia.pl

Top 24 - Katalog Dobrych Stron